loader

Głównym celem naszych usług w zakresie pomocy technicznej obsługi inwestycji dla Jednostek Realizujących Projekt jest zapewnienie prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach Pomocy Technicznej świadczymy usługi w zakresie m.in. :

 • Opracowania zoptymalizowanej struktury JRP oraz sposobu jej działania,
 • Szkolenia personelu JRP,
 • Opracowania systemów sprawdzania i monitoringu inwestycji w zakresie zaawansowania rzeczowego oraz zarządzania finansami,
 • Opracowania i przygotowania kompletnych dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych,
 • Przeprowadzania procedur przetargowych,
 • Rozwiązywania problemów technicznych, ekonomicznych i prawnych występujących podczas realizacji inwestycji
 • Pomoc w zakresie kwalifikowania kosztów do dofinansowania w ramach strukturalnych funduszy pomocowych.
 

Spółka zrealizowała następujące usługi Pomocy Technicznej dla JRP: 

 • Opracowanie i przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych dla Kontraktów I, IV, V realizowanych w ramach Projektu: „Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”. Szacunkowa wartość robót budowlanych kontraktów ok. 150 mln zł. Zamawiający: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., ul. Krakowska 64, 25- 701 Kielce.

 • Pomoc Techniczna podczas realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój w ramach Funduszu Spójności” – wartość projektu ok. 70 mln zł. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój

 • Usługa Pomocy Technicznej wraz z nadzorem inwestorskim na inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, Gm. Ryglice – etap I”, przedmiot zamówienia: Aktualizacja dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz udział w postępowaniu przetargowym, nadzór inwestorski, w tym ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Wartość robótbudowlanych: ok. 1 113 180 zł netto. Zamawiający: Gmina Ryglice, Rynek 9, 33-160 Ryglice.

 • Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie”, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego”. Wartość zamówienia: 455 100 zł brutto. Okres realizacji 24.06.2013r. – 31.03.2015r. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm.

 • Pomoc techniczna oraz działanie w okresie rękojmi dla Jednostki Realizującej Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich CCI 2007/PL/161/PR/007”. Wartość robót budowlanym: ok. 275 000 000 zł netto. Zamawiający: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., ul. W. Pola 22, 33-300 Nowy Sącz. Okres realizacji: 31.12.2014 – 31.12.2015.