loader
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Olszana

Klient: Gmina Podegrodzie
Lokalizacja: Podegrodzie
KategoriaZ zakresu projektowania
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zdania pn.: „Przebudowa i rozbudowa kolektora Ulenowskiego pod kątem zwiększenia retencji wraz z niezbędną infrastrukturą – zadania 1-4”

Klient: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu
Lokalizacja: Radom
KategoriaZ zakresu projektowania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Binczarowa, gm. Grybów – etap II „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maszkowice"

Klient: Gmina Grybów
Lokalizacja: Grybów
KategoriaZ zakresu projektowania
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptaszkowa- etap II""

Klient: Gmina Grybów
Lokalizacja: Grybów
KategoriaZ zakresu projektowania
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa niecki do składowania odpadów komunalnych (sektor VI) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej, na działkach nr: 86/2 i 86/3, obręb 072 oraz nr: 310/3, obręb 074.”

Klient: Przedsiębiorstwo usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie 
Lokalizacja: Tarnów
KategoriaZ zakresu projektowania
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Klient: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
Lokalizacja: Bydgoszcz
KategoriaZ zakresu projektowania
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji dla zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieków z os. Budziwój w Rzeszowie”

Klient: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie 
Lokalizacja: Rzeszów
KategoriaZ zakresu projektowania
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Modernizacji, przebudowy i rozbudowy przepompowni ścieków oraz budynku przy ul. Krępieckiej 18 Świdniku”

Klient: Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o. o. w Świdniku 
Lokalizacja: Świdnik
Kategoria: Z zakresu projektowania
Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej o długości ok. 11 km (tj. kolektorów i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów Miasta Hrubieszów wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej mającej na celu aktualizację mapy zasadniczej (sytuacyjno- wysokościowej) o wszystkie odcinki kanalizacji deszczowej, które nie zostały do mapy wprowadzone) oraz pisemnej oceny stanu technicznego wpustów i studzienek na terenie miasta Hrubieszowa.

Klient: Gmina Hrubieszów 
Lokalizacja: Hrubieszów
Kategoria: Z zakresu projektowania

Kontakt

HTS Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 8A, 35-322 Rzeszów