loader
Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie wraz z dostawą technologii i wyposażenia w maszyny i urządzenia”.

Klient: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
Lokalizacja: Wołomin
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dl inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem – etap I

Klient: Oczyszczalnia ścieków Łęgi w Zakopanem
Lokalizacja: Zakopane
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla rozbudowy Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie polegającej na przebudowie wraz z rozbudową istniejącego budynku wiaty wraz z dostawą technologii i wyposażenia w maszyny i urządzenia.

KlientMiejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
Lokalizacja: Wołomin
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego robotami budowlanym i podczas realizacji inwestycji pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna"

Klient: Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej Sp. z o.o. w Myszynie
Lokalizacja: Muszyna
Kategoria: Z zakresu nadzoru
,,Obsługa, zarządzanie i rozliczanie projektu pn „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku" przygotowywanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa ll Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020"

Klient: Przeworską Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
Lokalizacja: Przeworsk
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Budowa suszarni mechanicznej osadów ściekowych wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”

Klient: MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie
Lokalizacja: Rzeszów
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Inżynier Kontraktu realizowany w ramach projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Bochni wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”

Klient: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o.
Lokalizacja: Bochnia
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Pełnienie usługi nadzoru inwestycyjnego, rozliczenia robót i nadzór nad pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi w tym pełnienie funkcji Inżyniera dla Kontraktu na Roboty pn.: „Bezwykopowa renowacja odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miasta” w ramach Projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nr umowy : POIS.02.03.00-00-0153/16-00 pn. „Gospodarka wodno- ściekowa w Tarnobrzegu – etap II”

Klient: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.
Lokalizacja: Tarnobrzeg
Kategoria: Z zakresu nadzoru
"Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadań pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ochotnica Dolna - Etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ochotnica Górna - Etap III (część 2) oraz Modernizacja i rozbudowa (w tym zwiększenie przepustowości) oczyszczalni ścieków w Tylmanowej"

Klient: Gmina Ochotnica Dolna
Lokalizacja: Ochotnica Dolna
Kategoria: Z zakresu nadzoru
„Inżynier kontraktu z elementami pomocy technicznej (kontrakt 1) w ramach projektu pn.: „System punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów biodegradowalnych w Tarnowie wraz z dostawą wyposażenia’’"

Klient: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie
Lokalizacja: Tarnów
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacja zadania pn.:. MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY - ETAP II"

Klient: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
Lokalizacja: Dębica
Kategoria: Z zakresu nadzoru
Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla Projektu pn.: „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA”

Klient: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
Lokalizacja: Otwock
Kategoria: Z zakresu nadzoru