loader

Posiadamy zespół  doświadczonych specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska. Oferujemy realizacje wielobranżowej dokumentacji projektowej i nadzór autorski w zakresie obiektów gospodarki komunalnej, a także kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową. W zakres naszej działalności wchodzi opracowanie koncepcji, PFU, wielobranżowej dokumentacji projektowej, projektów budowlanych, technicznych, wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów, STWIORB. 

Posiadamy również specjalistów w dziedzinie zarządzania projektami, harmonogramowania, kosztorysowania oraz obsługi finansowej kontraktu.  

Wykonujemy projekty:

 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • systemy kanalizacji sanitarnych: grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe 
  z monitorowaniem pompowni,
 • systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych,
 • sieci i przyłączy wodociągowych,
 • zbiorniki retencyjne: opróżniane grawitacyjne i ciśnieniowo, a także zbiorniki retencyjne z układem podczyszczania do magazynowania wód deszczowych,
 • stacje uzdatniania wody, ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych,
 • przepompownie i tłocznie ścieków,
 • innowacyjne oczyszczalnie ścieków,
 • operaty wodno-prawne,
 • specyfikacje techniczne,
 • raporty oddziaływania na środowisko,
 • symulacje przepływów cieczy.